torstai 8. joulukuuta 2022

Etnomusikologian vuosikirja 2022 on julkaistu!

Etnomusikologian vuosikirja 2022 julkaistu!


Etnomusikologian vuosikirja 2022 on julkaistu osoitteessa https://etnomusikologia.journal.fi.

 

Vuosikirjan ovat toimittaneet Viliina Silvonen, Kaarina Kilpiö ja Kaj Ahlsved. 

 

Julkaisu sisältää seuraavat vertaisarvioidut artikkelit:

Elina Seye: Etnomusikologisia näkökulmia musiikintutkimuksen dekolonisaatioon

Aino Rytkönen: Musiikki kotouttavana tekijänä: analyysi viiden nuoren musiikille antamista merkityksistä

Maarit Kinnunen, Harri Homi ja Antti Honkanen: Live Music Consumption of the Adolescents of Generation Z

Sanna Qvick: Ailo – Pienen poron suuri seikkailu -elokuvan ääniraita katsojan luontosuhteen luojana

 

Toimittajien laatima vuosikirjan pääkirjoitus pohtii tutkimusalan tulevaisuutta ja nuorten etnomusikologien näkymiä. 

 

Seuraavaan vuosikirjaan tarkoitettuja artikkelikäsikirjoituksia voi lähettää journal-alustalle lataamalla 15.2.2023 mennessä, ks. http://www.etnomusikologia.fi/p/artikkelikutsut.html.


Vuosikirjan julkaisun ja tänään järjestettävän vuosikokouksensa myötä seura toivottaa hyvää suomalaisen musiikin päivää ja lähestyvää joulunaikaa! 

 

maanantai 21. marraskuuta 2022

Artikkelikutsu Etnomusikologian vuosikirjaan 2023

(På svenska se nedan, in English below)

Artikkelikutsu – Etnomusikologian vuosikirja 2023

Etnomusikologian vuosikirja on musiikintutkimuksen vertaisarvioitu open access -julkaisu. Vuosikirjaa julkaisee Suomen etnomusikologinen seura ry (SES). Etnomusikologian vuosikirja 35 (2023) julkaistaan PDF-tiedostoina Suomen etnomusikologisen seuran Open Journal Systems -alustalla joulukuussa 2023. Vuosikirjan toimittavat VTT Kaarina Kilpiö, FT Elina Niiranen ja MuT Saijaleena Rantanen. Julkaisufoorumiluokitukseltaan vuosikirja on tasoa 1. Artikkelit merkitään DOI-tunnistenumeroilla.

Etnomusikologian vuosikirjassa julkaistaan tutkimusartikkeleita. Julkaisevan seuran linjauksen mukaisesti artikkelit voivat käsitellä mitä tahansa musiikinlajia ja kaikkia musiikillisen toiminnan muotoja kulttuurisensitiivisellä otteella. Julkaistavien artikkelien ohjepituus on 40000–60000 merkkiä (eli 20–30 standardiliuskaa). Käsikirjoitusten tulee noudattaa yleisiä akateemisten artikkeleiden normeja. Tarkemmat kirjoitusohjeet ovat vuosikirjan verkkosivustolla. Toimitus- ja julkaisuprosessin sujuvoittamiseksi on tärkeää, että kirjoitusohjeita noudatetaan tarkasti jo käsikirjoitusvaiheessa.

Ulkomaisten kirjoittajien tarjoamien artikkelien kohdalla toimitus arvostaa tekstejä, joilla on kytkentä suomalaiseen tutkimukseen.

Artikkelien käsikirjoitukset tulee ladata 15.2.2023 mennessä OJS-alustalle. Huomaathan, että lähetyslomake pyytää myös artikkelin abstraktin (enintään 300 sanaa) ja asiasanoja tietokantaluokittelua varten.

Artikkelikäsikirjoituksen saavuttua toimittajat päättävät, lähetetäänkö se asiantuntijalausuntokierrokselle, palautetaanko se vielä muokattavaksi kirjoittajalle vai hylätäänkö se. Vuosikirjassa julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä artikkeleita. Jos artikkelin kieli ei ole kirjoittajan äidinkieli, on kirjoittajan liitettävä artikkelin viimeisen, julkaistavan version mukaan kielentarkastajan todistus tai muu vastaava selvitys.

Artikkeleissa on mahdollisuus viitata seuran verkkosivuille lisättävään audiovisuaalisen lähdeaineistoon. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tutkimusaineiston editoidun kenttämateriaalin julkaisun artikkelin yhteydessä. Aineistoa ei lähetetä käsikirjoituksen yhteydessä, vaan aineistosta ja niiden formaatista sovitaan tapauskohtaisesti toimittajien kanssa.

Toimitus- ja julkaisuprosessi on seuraava:

 • Toimittajien kommentit lähetetään maaliskuun aikana, ja tarvittaessa kirjoittaja palauttaa korjatun version huhtikuussa.
 • Asiantuntijalausunnot lähetetään kirjoittajalle kesäkuussa.
 • Mikäli lausunnot ovat puoltavat, kirjoittaja lähettää korjatun version toimittajille elokuussa mahdollisia viimeistelyehdotuksia ja taiton valmistelua varten.
 • Vuosikirja taitetaan marraskuun aikana, jonka jälkeen kirjoittaja saa taittoversion oikoluettavakseen. Vuosikirja julkaistaan joulukuussa.

Etnomusikologian vuosikirjan toimittajat kannustavat jatko-opiskelijoita lähettämään artikkelikäsikirjoituksia vuosikirjaan. Etnomusikologian vuosikirja on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

***

Inbjudan till författare – Finländska årsboken för musiketnologi 2023

Etnomusikologian vuosikirja (‘Årsboken för musiketnologi’) är en referentgranskad öppen e-tidskrift. Årsbokens utgivare är Musiketnologiska sällskapet i Finland. Årsbok nr 35 publiceras i PDF-format i december 2023 på Open Journal System-plattform. Som redaktörer fungerar PD Kaarina Kilpiö, FD Elina Niiranen och PhD Saijaleena Rantanen. Tidskriften är klassificerad på nivå 1 enligt Vetenskapliga samfundets publikationsforums klassificeringssystem för nivåindelning av publiceringskanaler. Samtliga artiklar i tidskriften förses med individuella DOI-identifikationsnummer.

I årsboken publiceras forskningsartiklar. Enligt musiketnologiska sällskapets direktiv kan artiklar som tillämpar ett kultursensitivt grepp på musikaliska aktiviteter och olika typer av musikkulturer ingå i tidskriften. Längden på publicerade artiklar är 40000–60000 tecken (ca 20–30 standardsidor). Manuskripten behöver uppfylla generella kriterier för vetenskapliga artiklar. Mera detaljerade skrivanvisningar finns på årsbokens hemsida. För att redaktions- och publiceringsprocessen ska förlöpa så smidigt som möjligt är det viktigt att skribenterna noggrant följer tidskriftens skrivanvisningar.

Vad gäller artiklar skrivna av utländska forskare värdesätter vi texter som har koppling till finländsk forskning.

Artikelmanuskripten bör laddas upp på OJS-plattformen innan 15.2.2023. Vänligen notera att formuläret även kräver en sammanfattning (abstrakt) på högst 300 ord samt nyckelord för databasklassificering. 

Vid mottagandet av artikelmanus avgör redaktörerna ifall texten skickas vidare för referentgranskning, ifall den returneras till skribenten för komplettering eller ifall den avvisas. Årsboken publicerar artiklar på finska, svenska och engelska. Ifall artikelns språk inte är skribentens modersmål bör intyg över genomförd språkgranskning inkluderas när den slutgiltiga versionen av artikeln laddas upp.

Det är möjligt att i artiklarna hänvisa till audiovisuellt material som laddas upp påsällskapets webbsidor. Detta möjliggör till exempel publiceringen av redigerat fältarbetsmaterial i samband med artikeln. Material skickas inte i samband med manuset utan diskuteras från fall till fall med redaktörerna.

Redaktions- och publikationsprocessen framskrider enligt följande:

 • Redaktörernas kommentarer skickas till skribenten i mars. Ifall skribenten ombeds göra kompletteringar ska en reviderad version returneras i april.
 • Granskarnas utlåtanden skickas till skribenten i juni.
 • Ifall granskarna förordar publicering skickar skribenten in en korrigerad version i augusti. Denna version bearbetas eventuellt i samråd med redaktionen innan den ombryts.
 • Årsboken ombryts i november efter vilket skribenten får den slutgiltiga versionen för korrekturläsning. Årsboken publiceras i december.

Redaktörerna uppmuntrar doktorander att skicka in manus för publicering i årsboken. Årsboken har beviljats märket för kollegialt granskade vetenskapspublikationer av Vetenskapliga samfundens delegation i Finland och förbinder sig att följa de villkor som märkets användning förutsätter.

***

Call for articles – the Finnish Yearbook of Ethnomusicology 2023

Etnomusikologian vuosikirja (‘The Finnish Yearbook of Ethnomusicology’) is a peer reviewed open access music research journal published by the Finnish Society for Ethnomusicology. The 35th volume of the yearbook (2023) will be published as PDF-files on the Open Journal Systems platform (OJS) in December 2023. Editors for the journal are DSSc Kaarina Kilpiö, PhD Elina Niiranen and PhD Saijaleena Rantanen. The journal has been granted level 1 status in the Publication Forum of the Federation of Finnish Learned Societies. The articles will all be supplied with an individual DOI (Digital Object Identifier) -number.

The yearbook contains research articles. In line with the publishing Society's policy, articles applying a culturally sensitive approach to all forms of musical activity and any music culture are accepted in the journal. The length of the published articles is 40,000–60,000 characters (about 20–30 A4 standard paper pages). Manuscripts should follow general standards of academic research articles. Detailed guidelines can be found on the yearbook's website. For a smooth editing and publication process, it is important that the authors follow the journal’s layout guidelines while writing and editing the manuscript.

We value texts that have connections with Finnish research.

Article manuscripts should be uploaded by 15 February 2023 to the OJS platform. Please note that the submission form also requires an abstract (max 300 words) and keywords for classification purposes.

Upon receiving the manuscript, editors will decide if the text is sent for peer review, returned to the author for revision, or rejected. The yearbook publishes articles in Finnish, Swedish and English. If the author is not a native speaker of the language of the manuscript, a proofreading statement should be included upon submission of the final version accepted for publishing.

It is possible to refer in the article to audiovisual material to be added to the society’s website. This enables, for example, publishing edited field research material in conjunction with the article. The material is not to be submitted together with the article. All additional material and their formats are considered individually and agreed upon with the editors.

The editing and publication process proceeds as follows:

 • Editor comments are sent to authors in March. In case revision of the manuscript is needed, a revised version is to be returned in April.
 • The statements from the reviewers are sent to authors in June. 
 • In case the review statements are in favour of publication, the author(s) should submit an amended version of the manuscript in August to the editors for polishing and preparation of layout.
 • The layouting of the yearbook is done in November. During the layout procedure the author will receive a final version for proofreading. The yearbook is published in December.

The editors of the yearbook encourage PhD students to submit manuscripts for the journal. The yearbook has been granted the use of the label “for peer-reviewed scholarly publications” issued by the Federation of Finnish Learned Societies and is committed to complying with the terms set for the use of this label.

perjantai 9. syyskuuta 2022

Registration open! 2022 IASPM-Norden conference, "Disciplining Music Heritage” (13–14 Oct 2022, Seinäjoki, Finland)Registration for the

2022 IASPM-Norden conference: "Disciplining Music Heritage"
organised jointly with the Finnish Society for Ethnomusicology
13–14 October 2022, Seinäjoki, Finland

is now open at:

https://www.lyyti.fi/reg/Disciplining_Music_Heritage

The registration fees are:
 • 60 € for IASPM or SES members, (doctoral) students, retired and unwaged; and
 • 100 € for others.
Come October, there will be a raise of 40 € to the fees (100 € and 140 €, respectively).

Please visit this website for the call and further details:

https://www.uniarts.fi/en/events/disciplining-music-heritage-conference/

Please direct your enquiries to discipliningmusicheritage@gmail.com.

maanantai 16. toukokuuta 2022

Vuoden 2021 parhaaksi musiikintutkimuksen opinnäytteeksi valittu Teppo Reinikaisen pro gradu

Vuoden 2021 parhaaksi musiikintutkimuksen opinnäytteeksi valittu Teppo Reinikaisen pro gradu

Suomen etnomusikologisen seuran ja Suomen musiikkitieteellisen seuran palkintotyöryhmä on valinnut vuonna 2021 valmistuneeksi parhaaksi musiikintutkimuksen opinnäytteeksi Teppo Reinikaisen pro gradun And for this gift I feel #blessed” — Authenticity in the Covers of Leo Moracchioli and Robyn Adele Anderson (musiikkitiede, Turun yliopisto). Populaarimusiikin ja mediakulttuurin tutkimuksen aloille monipuolisesti sijoittuva opinnäyte tarkastelee cover-kappaleiden ja niitä esittävien artistien autenttisuutta kahden, eri musiikkigenrejä edustavan tapausesimerkin kautta. Opinnäytekilpailuun saapui yhdeksän lopputyötä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistoista sekä Taideyliopistosta. Kaikki kilpailuun lähetetyt työt olivat korkeatasoisia, ja niiden kirjo oli ilahduttava niin aihepiirien kuin teoreettisten lähestymistapojen ja tutkimusmenetelmien suhteen. 

Palkintoperusteluissaan työryhmä toteaa: ”Teppo Reinikaisen pro gradu tekee vaikutuksen poikkeuksellisen taidokkaalla tutkimusaineiston lähianalyysilla sekä relevantin tutkimuskirjallisuuden syvällisellä tuntemuksella ja pitkälti suvereenilla hallinnalla. Reinikaisen pro gradu osoittaa vahvaa kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön ja kriittiseen tieteelliseen ajatteluun. Tämä ilmenee ensinnäkin siten, että työ avaa tuoreen näkökulman artistien autenttisuuteen käsitellessään sitä samaan aikaan erityisten musiikinlajien ja -kulttuurien määrittämänä ilmiönä sekä sosiaalisen median alustoihin ja käytäntöihin liittyvänä prosessina. Reinikaisen itsenäinen tutkimusote ilmenee myös hänen kyvyssään jäsentää selkeästi aiempaa populaarimusiikkia, autenttisuutta, tähteyttä ja sosiaalista mediaa koskevaa kirjallisuutta sekä hänen tavassaan soveltaa näitä näkökulmia monipuolisesti ja oivaltavasti analyysissaan. Ylipäätään Reinikaisen opinnäyte osoittaa erinomaista kykyä toteuttaa ja raportoida tutkimusta. Pro gradun teksti on sujuvaa ja vivahteikasta, ja työn kieliasu on moitteeton.”

Lisäksi työryhmä myönsi tunnustuspalkinnon kahdelle lopputyölle: Jenni Ahosen pro gradulle ”Hyvä yleisö on tervetullutta uudelleenkin” – yleisötyön diskurssit Rondo Classic -lehdessä (musiikkitiede, Jyväskylän yliopisto) ja Hanna Pinnan pro gradulle Kilpailumusiikin merkitykset cheerleadingissa: Miksi musiikkia tarvitaan ja miten se tilataan? (musiikkitiede, Helsingin yliopisto). Ahosen työssä erityisen ansiokasta on kriittisen diskurssianalyysin näkökulmien ja käsitteiden poikkeuksellisen perinpohjainen ja taitava soveltaminen ajankohtaisen tutkimusaiheen analyysiin. Pinnan työ osoittaa vaikuttavan itsenäistä ja rohkeaa tutkimusotetta tarkastellessaan musiikintutkimuksessa aiemmin tutkimatonta aihetta. Työn rakenne on poikkeuksellisen selkeä ja analyysi monipuolista.    

Teppo Reinikaisen pro gradu on luettavissa tässä osoitteessa.