English

(In English below.)

Finska musiketnologiska sällskapet


Finska musiketnologiska sällskapet grundades 1974 med målet att stärka musiketnologisk forskning samt sprida information om världens musikkulturer. Sällskapets medlemmar omfattar forskare, studenter och andra utövare och professionellt verksamma i musik. Sällskapets huvudsakliga aktivitetsformer är publikationer, seminarier och andra evenemang. Sällskapet är medlem i Vetenskapliga samfundens delegation i Finland som landsomfattande representant för musiketnologi och kulturinriktad musikforskning. Sällskapet representerar även International Council for Traditional Music (ICTM) i Finland.

För sällskapets verksamhet ansvarar en styrelse som består av ordförande, fem ordinariemedlemmar och fyra suppleanter. Styrelsen 2022 består av:

 • Ordförande: Dr Elina Seye, Helsingfors Universitet

 • Dr Elina Hytönen-Ng, Östra Finlands universitet, Joensuu
 • FM Juho Kaitajärvi-Tiekso, Tammerfors universitet 
 • Dr Ilona Korhonen, Helsingfors
 • Dr Elina Niiranen, Östra Finlands universitet, Joensuu
 • FM Inka-Maria Nyman, Åbo Akademi
 • MuM Iris Seesjärvi, Turku universitet 
 • FM Outi Valo, Tammerfors universitet
 • Dr Elina Westinen, Jyväskylä Universitet
 • Dr Nina Öhman, Helsingfors Universitet
Om du önskar kontakta sällskapet eller bli medlem, vänligen skriv till: info@etnomusikologia.fi

Publikationer


Finska musiketnologiska sällskapet ger ut vetenskapliga verk, en fyra gånger om året utkommande populärvetenskaplig journal, samt en gemensam bulletin tillsammans med Musikvetenskapliga sällskapet i Finland. Huvudsakliga publikationen är den referentgranskade Etnomusikologian vuosikirja ('Musiketnologiska årsboken'), som också tar emot engelskspråkiga artiklar. Årsboken är en open access publikation som blivit försedd med märke för kollegialt granskade vetenskapspublikationer av Vetenskapliga samfundens delegation i Finland. Tidigare årsböcker finns tillgängliga här.

Samhället publicerar i sin publikationsserie monografier, doktorsavhandlingar och redigerade samlingsverk. Samhället välkomnar även engelskspråkiga verk. En samlad lista på publicerade titlar finns här (beställningarna från Vetenskapsbokhandeln).

Evenemang


Finska musiketnologiska sällskapet arrangerar regelbundet olika evenemang. Ett årligt symposium för musikforskare i Finland organiseras i samarbete med Musivetenskapliga sällskapet i Finland och alternerande universitet vanligen i mars-maj. Sällskapet är värd för flera andra evenemang, vilket inkluderar endags-seminarier för icke-akademisk publik varje vår och höst.

*****

The Finnish Society for Ethnomusicology


The Finnish Society for Ethnomusicology was established in 1974 and its aim is to further ethnomusicological research and disseminate information about musical cultures of the world. The society’s members include researchers and students as well as other music professionals and practitioners. The society’s main forms of activity are publications, seminars and meetings. The society is a member of the Federation of Finnish Learned Societies and represents ethnomusicology and the cultural study of music nation-wide. The society represents also the International Council for Traditional Music (ICTM) in Finland.

The society is managed by a Committee consisting of Chair, five regular members and four deputy members. In 2022, the Committee members are

 • Chair: Dr Elina Seye, University of Helsinki
 • Dr Elina Hytönen-Ng, University of Eastern Finland, Joensuu
 • MA Juho Kaitajärvi-Tiekso, Tampere University
 • Dr Ilona Korhonen, Helsinki
 • Dr Elina Niiranen, University of Eastern Finland, Joensuu
 • MA Inka-Maria Nyman, Åbo Akademi University
 • MM Iris Seesjärvi, University of Turku 
 • MA Outi Valo, University of Tampere/ Finnish Folk Music Institute
 • Dr Elina Westinen, University of Jyväskylä
 • Dr Nina Öhman, University of Helsinki

  If you wish to contact the society or become a member, please write to info@etnomusikologia.fi

  Publications


  The Finnish Society for Ethnomusicology publishes scholarly works, a quarterly journal aimed at a broader audience and a joint bulletin with the Finnish Musicological Society. The main publication of the society is the peer-reviewed Etnomusikologian vuosikirja (‘The Yearbook of Ethnomusicology’) to which also English-language articles can be submitted. The yearbook is an open access publication that has been granted the use of the label for peer-reviewed scholarly publications issued by the Federation of Finnish Learned Societies. The past yearbooks are available here.

  In the society’s publication series monographs, doctoral theses and edited volumes are published. Also English-language proposals are welcomed. The list of titles in the series are available here (orders from Bookstore Tiedekirja).

  Events


  The Finnish Society for Ethnomusicology is regularly involved in organising various events. In collaboration with the Finnish Musicological Society and alternating universities, a symposium for music scholars in Finland is organised every year, usually in March–May. The society hosts also a range of other events, including one-day seminars with a more non-academic audience in mind in the spring and the autumn. More detailed info on the forthcoming events will be published in here.