Hakemus

Hakemukset julkaisusarjaan ja julkaisuavustusta varten


Vapaamuotoisia hakemuksia julkaisusarjassa julkaistaviksi teoksiksi otetaan vastaan ympäri vuoden ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Seuran hallitus tekee julkaisupäätökset hakemusten ja asiantuntijalausuntojen perusteella. Etusijalla ovat tieteellisesti korkeatasoiset ja seuran julkaisuprofiiliin sopivat monografiaväitöskirjat sekä muu etnomusikologinen tutkimuskirjallisuus ja alan oppikirjat. Väitöskirjojen kohdalla asiantuntijalausuntoina käytetään esitarkastus- tai julkaisulupalausuntoja. Muut kirjahankkeet SES arvioituttaa kahdella vertaisarvioijalla, jotka arvioivat hankkeen hakemukseen liitetyn suunnitelman perusteella (ks. ohjeet alla). Hakemukseen ei liitetä kokonaista käsikirjoitusta.

Kirjan painatuskustannuksista vastaa tekijä. SES voi hakemusten perusteella myöntää kirjahankkeelle julkaisutukea, minkä lisäksi väitöskirjojen tekijät voivat hakea julkaisuavustusta omasta yliopistostaan. Tieteellisten seurain valtuuskunta vastaa tarvittaessa kirjojen taitosta ilman eri veloitusta. SES edellyttää, että se saa tietyn osan painoksesta kirjastoja, kirjakauppoja ja jäsenmyyntiä varten. Kirjan myynnistä ja jakelusta voidaan kuitenkin sopia tapauskohtaisesti toisinkin.

Julkaisusarjassa julkaistaan pääsääntöisesti sellaisia monografioita tai artikkelikokoelmia, joissa SES on ainoa tai ensisijainen julkaisija. Julkaisutuen edellytyksenä on, että kirja julkaistaan SES:n julkaisusarjassa. Julkaisutukea ei ole tarkoitettu ”kynnysrahaksi” toista akateemista tai kaupallista kustantajaa varten. Sekä julkaisusarjaan hyväksymistä että julkaisutukea koskevat päätökset ovat voimassa vuoden ajan. Mikäli kirjan julkaiseminen siirtyy tätä myöhemmäksi, tekijän tulee kirjallisesti anoa julkaisuajankohdan siirtämistä.

Kirjan julkaisemisesta SES:n julkaisusarjassa ja mahdollisesta julkaisutuesta tehdään kirjoittajan ja SES:n välinen kirjallinen julkaisusopimus. Jos kirjalla on toisena julkaisijana akateeminen tai kaupallinen kustantaja, julkaisu- tai kustannussopimus tehdään myös SES:n ja toisen julkaisijan välillä. Kirjan nimiösivulla tulee olla maininta, että SES on kirjan (yksi) julkaisija, ja julkaisutiedoissa (nimiösivun kääntöpuolella) maininta ”SES:n julkaisusarja n:o XX” ja julkaisusarjan ISSN-numero (ISSN 0785-2746).

Hankesuunnitelman tulee sisältää seuraavat kohdat: 


Tavoitteet, aikataulu ja kustannusarvio

- tieteellinen kontribuutio: mitä uutta kirja tarjoaa ja miten se edistää etnomusikologista tutkimusta
- mahdollisimman realistinen julkaisuaikataulu (käsikirjoituksen arvioitu valmistumisajankohta, toivottu julkaisuajankohta)
- kustannusarvio (mukaan lukien muut mahdolliset julkaisuavustukset sekä yhteisjulkaisujen kohdalla selvitys muista mahdollisista julkaisijoista)

Rakenne ja sisältö

- 1-2 sivun mittainen synopsis (3000-5000 merkkiä)
- sisällysluettelo (alustava)
- koko tekstin arvioitu laajuus (liuskoina / sanoina / merkkeinä)
- esimerkkiluku tai vastaavaa materiaalia (esim. aihetta sivuava julkaistu artikkeli), artikkelikokoelman kohdalla kaikkien artikkelien tiivistelmät (abstraktit)
- kuvaus tekstiin sisältyvästä havainnollistavasta materiaalista (kaaviot, taulukot, kuvat, nuottiesimerkit)
- maininta liitteistä (mukaan lukien asia- ja henkilöhakemisto, mahdollinen sanasto)
- oheismateriaali (esim. CD tai kirjaan linkittyvä internet-sivu)

Tekijä(t)

- Ansioluettelo (artikkelikokoelman kohdalla toimittajan/toimittajien ja kirjoittajien ansioluettelot)
- luettelo kirjan aiheen kannalta tärkeimmistä julkaisuista

Hakemukset osoitetaan SES:n hallitukselle ja ne lähetetään sähköpostitse osoitteeseen info[at]etnomusikologia.fi