CFP: Suomen musiikintutkijoiden valtakunnallinen symposium 2024 / 26th Symposium for Music Scholars in Finland

[Svenska nedan. English below.]

Esitelmäkutsu: Suomen musiikintutkijoiden valtakunnallinen symposium 2024

"Kaikuja ja heijastuksia"

Abstraktien viimeinen jättöpäivä 10.11.2023

Hyvät ystävät ja kollegat,

Suomen etnomusikologinen seura (SES) ja Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen oppiaine kutsuvat kaikkia musiikista kiinnostuneita tutkijoita osallistumaan Suomen musiikintutkijoiden valtakunnalliseen symposiumiin, joka järjestetään Joensuussa 25.–27.3.2024.

Symposiumin teemana on ”kaiut ja heijastukset”. Niiden voidaan ymmärtää liittyvän vertauskuvallisesti musiikin eri funktiohin ja yhteyksiin, muistiin, ihmisten ja yhteisöjen väliseen viestintään, kulttuurin musiikilliseen jatkuvuuteen tai musiikin kulttuurisiin merkityksiin laajemmin ymmärrettynä. Konkreettisesti kaiut ja heijastukset liittyvät musiikki- ja arkeoakustiikkaan. Teema voi johdattaa myös pohtimaan niitä erilaisia tapoja, joilla musiikintutkimus ja alan koulutus ovat omaksuneet ja omaksuvat kaikuja muilta tieteenaloilta, rakentaen samalla kuitenkin omaa jatkumoaan. Millaiset kiellot ja vaatimukset vaikuttavat musiikintutkimuksen jatkuvuuteen ja toimintamalleihin? Miten muuttunut (neoliberalistinen) toimintaympäristö on muokannut musiikkielämän ja sitä tutkivien työn normeja? Minkälaisia ”hiljennettyjen rekistereiden” (Hofman 2021) voimistamista ja kuuluviksi tekemisen käytäntöjä musiikintutkijoiden työ ja asenne (edelleen) sisältää? Minkälaisia kiistanalaisia historioita ja mahdollisia tulevaisuuksia kulttuurisen musiikintutkimuksen kentällä tuotetaan ja tutkitaan?

Symposiumin teema on tarkoitettu lähtökohdaksi keskusteluille, jotka kattavat laajasti eri tutkimusaloja, metodologioita ja tutkimusaiheita. Esitelmäehdotukset voivat kytkeytyä symposiumin teemaan suoraan tai viitteellisesti. Myös pääteeman ulkopuolelle jäävät tutkimusaiheet huomioidaan ja pyritään sisällyttämään symposiumin ohjelmaan.

Vuosi 2024 on 50 vuotta täyttävän SES:n juhlavuosi, joten ohjelmassa on luvassa alan menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta tarkasteleva paneelikeskustelu.

Tapahtuman pääpuhujat

Professor Rupert Till, University of Huddersfield, UK
Associate Professor Ana Hofman, Slovenian Academy of Sciences and Arts

Esitelmäehdotukset

Järjestäjät ottavat vastaan ehdotuksia yksittäisistä 20 minuutin esitelmistä sekä jonkin kokoavan teeman ympärille muodostetuista 3–4 esittäjän paneelisessioista. Lisäksi otamme vastaan yksittäisten tutkijoiden posteriehdotuksia. Abstraktien enimmäispituus on 200 sanaa yksittäisille esitelmille ja 300 sanaa paneelisessioille. Ehdotukset ja esitelmät voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Abstraktit pyydetään lähettämään käyttäen verkkolomaketta https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=6708-SES50-7817

Ehdotuksista tulee ilmetä:

  • tutkijan tai ryhmän nimi ja yhteystiedot
  • esitelmän, paneelisession tai posterin otsikko
  • max 200 sanan abstrakti (300 sanaa paneelisessioille)

Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 10.11.2023

Hyväksymisilmoitukset lähetetään 15.12.2023 mennessä

Kysymykset ja tiedustelut voi osoittaa sähköpostilla osoitteeseen symposium@etnomusikologia.fi.

Tervetuloa!

---

Call for Papers: 26:e nationella symposiet för musikforskning i Finland

"Ekon och reflektioner"

Lämna in ditt förslag senast 10.11.2023

Kära vänner och kollegor,

Musiketnologiska sällskapet i Finland och Institutionen för kulturstudier vid Östra Finlands universitet inbjuder alla musikintresserade forskare att delta i det nationella symposiet för musikforskning i Finland. Symposiet kommer att hållas i Joensuu, Finland, 25–27 mars 2024.

Tema för symposiet är "ekon och reflektioner". De kan tolkas som metaforiskt relaterade till musikens olika funktioner och sammanhang, minnet, kommunikation mellan människor och gemenskaper, kulturens musikaliska kontinuitet eller musikens kulturella betydelser i en vidare bemärkelse. I konkreta termer är ekon och reflektioner relaterade till musik- och arkeoakustik. Temat kan också inbjuda till reflektion över de olika sätt på vilka musikforskning och -pedagogik har omfattat och omfattar ekon från andra discipliner samtidigt som de bygger sitt eget kontinuum. Vilka förbud och krav påverkar kontinuiteten i musikforskningen och dess praxis? Hur har den föränderliga (nyliberala) miljön format normerna för musiklivet samt arbetet för dem som forskar kring det? Vilka typer av praxis som förstärker eller synliggör ”nedtystade register” (Hofman 2021) kan (fortfarande) identifieras i musikforskarnas arbetssätt och attityder, och hur gör forskarna sig hörda?  Hurdana typer av kontroversiella historier och möjliga framtider produceras och utforskas inom kulturell musikforskning?

Arrangörerna uppfattar "Ekon och reflektioner" i en vid bemärkelse och ser temat som en startpunkt för diskussioner kring både empiriska och teoretiska bidrag. Konferensen kommer att bestå av keynoteföreläsningar, presentationer och paneler, posters och tematiska sessioner. Förslag välkomnasfrån alla discipliner.

Eftersom Musiketnologiska Sällskapet i Finland år 2024 firar sitt 50-årsjubileum, kommer programmet att innehålla en paneldiskussion om den musiketnologiska forskningens förflutna, nutid och framtid.

Årets keynote-talare

Professor Rupert Till, University of Huddersfield, UK
Associate Professor Ana Hofman, Slovenian Academy of Sciences and Arts

Inlämning av förslag

Arrangörerna tar emot förslag påenskilda föredrag, på 3–4 föredragshållares panelsessioner kring ett gemensamt tema samt på posters. Abstrakten kan vara maximalt 200 ord (enskilda föredrag) eller 300 ord (panel/tematiska sessioner). Förslagen och presentationerna kan ges på finska, svenska eller engelska.

Förslagen inlämnas via formulären https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=6708-SES50-7817

Förslagen bör innehålla:

  • forskarens eller gruppens kontaktuppgifter
  • presentationens, sessionens (posters) rubrik
  • ett abstrakt på max 200 ord (300 ord för panelsessioner)

Förslagen bör inlämnas senast 10.11.2023

Arrangörerna kommer att meddela senast 15.12.2023 om vilka förslag som accepterats.

Eventuella frågor och korrespondens kan skickas till: symposium@etnomusikologia.fi.

Välkommen!

---

Call For Papers: 26th Symposium for Music Scholars in Finland

"Echoes and Reflections"

Abstract submission deadline: Nov 10, 2023

Dear friends and colleagues,

The Finnish Society for Ethnomusicology and the Department of Cultural Studies at the University of Eastern Finland invites all researchers interested in music to participate in the Finnish national symposium of music researchers. The symposium will be held in Joensuu, Finland, on March 25–27, 2024.

The theme of the symposium is "echoes and reflections". These can be understood as metaphorically related to the different functions and contexts of music, memory, communication between people and communities, the musical continuity of culture, or the cultural meanings of music in a broader sense. In concrete terms, echoes and reflections are related to acoustics of music and archaeoacoustics. The theme can also lead to reflection on the different ways in which musicology and music education have adopted and are adopting echoes from other disciplines, while building their own continuum. What prohibitions and requirements affect the continuity of musicology and its practices? How has the changing (neoliberal) environment shaped the norms of music life and the work of musicians and scholars? What kind of practices of intensifying "silenced registers" (Hofman 2021) and making themselves heard continue to be parts of music researchers' work and attitudes? What kinds of contested histories and possible futures are produced and explored in the field of cultural music research?

“Echoes and Reflections” is defined in broad terms, and we welcome both empirical and theoretical contributions from researchers, teachers, performers, and practitioners working in any field. The conference will consist of keynote lectures, papers, posters, and panels arranged around specific themes. Contributions are welcome from all disciplines.

Since the Finnish Society for Ethnomusicology (SES) will be celebrating its 50th anniversary year in 2024, the programme will include a panel discussion on the past, present and future of the discipline.

Keynote speakers of the event

Professor Rupert Till, University of Huddersfield, UK
Associate Professor Ana Hofman, Slovenian Academy of Sciences and Arts

Submission of proposals

The organizers will accept proposals for single presentations, panel sessions comprising 3–4 speakers, and posters by individual researchers. The maximum length of abstracts is 200 words for individual presentations and 300 words for panel sessions. Proposals may be submitted and presentations given in Finnish, Swedish or English.

For proposal submission, use the online form at https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=6708-SES50-7817

Proposals shall include:

  • name and contact details of the researcher or research group
  • title of presentation / session / poster
  • abstract of no more than 200 words (300 for panel sessions)

The deadline for abstract submissions is Nov 10, 2023.

Authors will be notified of abstract acceptance by Dec 15, 2023.

Any questions or correspondence can be directed to: symposium@etnomusikologia.fi.

Welcome!