Yleistä

Vuoden 2024 hallitus ja vastuuhenkilöt


SES:n toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja toimii tiiviissä yhteistoiminnassa sekä suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Näitä ovat mm. Maailman musiikin keskus, Musiikkiarkisto, IASPM-Norden ja ICTM (jonka kansallinen komitea seura on).
Puheenjohtaja: Elina Seye, FT, tutkijatohtori (Helsingin yliopisto).
Jäsenet:
Juho Kaitajärvi-Tiekso, FM, väitöskirjatutkija (Tampereen yliopisto)
Karoliina Kantelinen, FM, jatko-opiskelija (Taideyliopisto)
Ilona Korhonen, MuT taiteilijaprofessori
Elina Niiranen, FT, tutkijatohtori (Itä-Suomen yliopisto)
Inka-Maria Nyman, FM, väitöskirjatutkija (Åbo Akademi)
Annukka Saaristo, FM, väitöskirjatutkija (Helsingin yliopisto)
Iris Seesjärvi, MuM, laulupedagogi, väitöskirjatutkija (Turun yliopisto)
Outi Valo, FT, vastaava arkistonhoitaja, tutkija (Kansanmusiikki-instituutti)
Nina Öhman, PhD, yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto).


Seuran sähköpostiosoite: info(at)etnomusikologia.fi
Etnomusikologian vuosikirjan toimittajat: Kaarina Kilpiö, Saija-Leena Rantanen ja Elina Niiranen.
Musiikin suunnan päätoimittajat: Nina Öhman.
Julkaisuvastaava (julkaisusarja): tulossa pian.

Suomen etnomusikologisen seuran säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen etnomusikologinen seura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä seura. Seuran epävirallinen ruotsinkielinen nimi on ”Musiketnologiska sällskapet i Finland” ja englanninkielinen ”the Finnish Society for Ethnomusicology”.

2 § Seura määrittelee etnomusikologian musiikkia kulttuurisena ilmiönä tutkivaksi tieteenalaksi. Seura on tieteellinen seura ja etnomusikologisesti suuntautuneiden tutkijoiden valtakunnallinen järjestö. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää etnomusikologista tutkimusta ja ajattelutapaa Suomessa, ylläpitää tieteenalan kansainvälisiä yhteyksiä sekä levittää tietoa maailman musiikkikulttuureista päämääränään edistää kansojen välistä ymmärtämystä.

Tässä tarkoituksessa seura järjestää esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia sekä julkaisee alaansa käsitteleviä kirjoituksia.

3 § Jäseneksi seuran hallitus hyväksyy anomuksesta henkilöitä, jotka ovat vakavasti kiinnostuneita etnomusikologiasta ja hyväksyvät seuran toiminnan periaatteet.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa toistuvasti tai on
toiminnallaan vahingoittanut seuraa tai ei enää muutoin täytä jäsenyyden ehtoja.

4 § Toimintansa rahoittamiseksi seura perii jäseniltään vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää seuran syyskokous.

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia.

5 § Päämääriensä käytännölliseksi toteuttamiseksi seura voi perustaa jäsentensä keskuudesta paikallisia jaostoja. Jaostoissa toimivat jäsenet valitsevat keskuudestaan yhteyshenkilön huolehtimaan jaoston tiedonvälityksestä.

Jaostojen nimenä on Suomen etnomusikologinen seura r.y:n (paikkakunnan nimi) jaosto. Jaosto ei ole seuran jäsen.

6 § Seuraa edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat seuran syyskokouksen seuraavan kalenterivuoden kestäväksi toimikaudeksi valitsemat puheenjohtaja ja kuudesta kymmeneen (6–10) jäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa on seuran valtakunnallinen luonne otettava huomioon.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä kokousta vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä.

7 § Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

8 § Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut seuran hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää jätettävä seuran tilin- tai toiminnantarkastajalle tai -tarkastajille, jonka tai joiden tulee hyvissä ajoin ennen seuran kevätkokousta antaa kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan seuran hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

9 § Seuran kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun kuluessa ja syyskokous loka-joulukuun kuluessa. Muita kokouksia pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään viisi (5) seuran jäsentä tai vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten pyytää. Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran jäsenille kirjeitse toimitetuilla kutsuilla. Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Seuran kokoukseen voi osallistua myös valtakirjalla. Kokouksessa läsnä oleva seuran jäsen voi edustaa enintään kahta valtakirjalla osallistuvaa jäsentä.

10 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.
3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
4. Esitetään seuran vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätös.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
6. Valitaan yksi tai kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa varahenkilöineen tarkistamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.
7. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
8. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.
9. Päätetään kokous.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.
3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle.
5. Valitaan seuralle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
7. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
8. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.
9. Päätetään kokous.

11 § Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta taikka seuran toiminnan lopettamisesta on käsiteltävä seuran kevät- tai syyskokouksessa, jolloin siitä on kokouskutsussa erikseen mainittava. Tullakseen hyväksytyksi on ehdotuksen saatava kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

12 § Jos seura purkautuu, sen omaisuus on käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen.

13 § Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslaissa olevia määräyksiä.

Toiminta

Toimintakertomukset ja -suunnitelmat

Lukemalla toimintasuunnitelman voit tutustua seuran kuluvan vuoden suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Luettavissa ovat myös viimeisimmät syyskokoukseen ja kevätkokoukseen liittyvät asiakirjat.

Toimintakertomukset puolestaan kertovat mitä seura on aiempina vuosina tehnyt. Vuotta 2012 aiemmat toimintakertomukset on talletettu Musiikkiarkistoon.

[huom! linkit päivitettävänä 20.11.2023]

Toimintasuunnitelma 2024
Talousarvio 2024
Toimintakertomus 2022

Toimintakertomus 2021

Toimintakertomus 2020
Toimintakertomus 2019
Toimintakertomus 2018
Toimintakertomus 2017
Toimintakertomus 2016
Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2014
Toimintakertomus 2013
Toimintakertomus 2012

Seuran toimintalinjaukset on kirjattu toimintakäsikirjaan (ks. alla).

Liity jäseneksi Suomen etnomusikologiseen seuraan!

Suomen etnomusikologisen seuran (SES) jäseneksi liittyvät maksavat jäsenmaksun, joka vuonna 2024 on 35 € henkilöjäsenille, 10 € eläkeläisille, työttömille ja perustutkinto-opiskelijoille sekä 70 € yhteisöjäsenille. Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksuun voi myös halutessaan lisätä vapaavalintaisen lahjoitussumman seuralle.

Jäsenmaksut maksetaan SES:n tilille (Danske Bank):
Maksun viestikenttään nimi, postiosoite ja sähköposti.
IBAN: FI9880001401884128
BIC: DABAFIHH

Mikäli olet uusi jäsen, laitathan myös sähköpostia seuran sihteerille osoitteeseen info@etnomusikologia.fi ja ilmoitat maksaneesi jäsenmaksun. Näin jäsenrekisteri pysyy ajan tasalla.

Jäsenenä tuet Suomen etnomusikologisen seuran toimintaa. Seura julkaisee säännöllisesti musiikintutkimuksen verkkolehteä Musiikin suuntaa sekä vertaisarvioitua Etnomusikologian vuosikirjaa. Lisäksi SES järjestää kansallista musiikintutkijoiden symposiumia sekä kevät- ja syysseminaareja. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua seuran tapahtumiin ja saada julkaisusarjan teokset aina edulliseen hintaan. Tietoa seuran julkaisutoiminnasta on saatavilla kotisivuilla. Seuran tavoitteista ja toiminnasta saa lisätietoa seuran toimintasuunnitelmasta, säännöistä sekä liittymällä SES:n ylläpitämään ses-list-postituslistaan. Tällä hetkellä Ses-listalle liitytään näillä Google Groupsin ohjeilla ja vastaavasti erotaan lähettämällä viesti osoitteeseen ses-list+unsubscribe@googlegroups.com. Google Groups -sivulla voit vaihtaa listalla olevaa sähköpostiosoitettasi esimerkiksi yliopistosähköpostitunnusten vanhetessa. Lisätietoa sähköpostilistasta: postmaster@etnomusikologia.fi.

Lisätietoja jäsenyydestä ja jäseneduista: info@etnomusikologia.fi.