Musiikintutkimuksen valtakunnallinen opinnäytetyöpalkinto 2023 | The National Thesis Award for Music Research 2023

Scroll down for English version

Suomen etnomusikologinen seura ja Suomen musiikkitieteellinen seura pyytävät ehdotuksia vuoden 2023 parhaaksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi.

Seurat myöntävät 100 € suuruisen palkinnon työlle, joka on hyväksytty 1.1.–31.12.2023 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti) ja sen arvosana on vähintään magna cum laude tai 4, jos opinnäytetyöstä on annettu arvosana.

Opinnäytteen alaa ei ole etukäteen rajattu, mutta siinä tulee olla musiikintutkimuksellinen lähestymistapa eli:

  • Työssä on oltava ainakin yhtenä keskeisenä teemana jokin musiikin kannalta merkittävä ilmiö, kohderyhmänä musiikin ammattilaiset tai harrastajat tai pohdintaa musiikista esteettisenä ja kulttuurisena käytäntönä. Lisäksi työn innovatiivisuus katsotaan eduksi: työn olisi hyvä tuoda uusia lähestymistapoja, metodologista kehittelyä, teoreettista oivallusta tai ilmiöitä musiikintutkimuksen piiriin.
  • Työ voi edustaa myös taiteellista tutkimusta ja/tai sisältää muita kuin tekstimuotoisia osia, mutta sen tulee kuitenkin selkeästi liittyä musiikintutkimuksellisiin teemoihin.

Osallistumisohjeet

Opinnäytetyö on jätettävä arvioitavaksi viimeistään 31.1.2024. On suositeltavaa, että työn lähettää työn tekijä itse. Mikäli lähettäjänä on jokin muu taho (esim. ohjaaja), on mukana oltava tekijän kirjallinen suostumus. Työt arvioi seurojen hallitusten jäsenistä koottava kolmihenkinen raati.

Opinnäytteet toimitetaan sähköisesti (mieluiten linkkinä) osoitteeseen mts.toimisto@gmail.com. Lisätietoja palkinnosta ja osallistumisohjeista saa samasta osoitteesta.

Opinnäytetyön ohessa on toimitettava seuraavat tiedot:

  • tekijän henkilö- ja yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti ja puhelinnumero)
  • maininta, mistä oppilaitoksesta työ on peräisin, kuka on työn ohjaaja, mikä on työn arvosana ja milloin se virallisesti hyväksyttiin
  • tiivistelmä (1 sivu).

Palkinnon saaja julkistetaan Suomen musiikintutkijoiden valtakunnallisessa symposiumissa Joensuussa maaliskuulla. Palkinnon saajan matka- (juna/linja-auto) ja tarvittaessa myös majoituskulut (1 yö) korvataan. Symposiumin ohjelmaan varataan myös mahdollisuus esitelmöidä palkitun työn pohjalta.

Palkinnon saajalle tiedotetaan tuloksesta maaliskuun puoliväliin mennessä.


The National Thesis Award for Music Research 2023

The Finnish Society for Ethnomusicology and the Finnish Musicological Society invite nominations for the best Master's thesis of 2023.

The societies will award a prize of €100 to a thesis that has been accepted between 1 January and 31 December 2023 as a Master's thesis in a Finnish university (in either a domestic language or English) with a grade of at least magna cum laude, or 4, if the thesis has been awarded a grade.

The terms of subject matter are not predefined, but the work must take a musicological approach, i.e.:

  • The thesis must have as at least one central theme a phenomenon of importance to music, a target audience of music professionals or enthusiasts, or a reflection on music as an aesthetic and cultural practice. In addition, innovativeness is considered an advantage: the work should bring new approaches, methodological developments, theoretical insights, or phenomena to the field of music research.
  • The work may also represent artistic research and/or contain non-textual elements. However, it must be clearly thematically related to music research.

Guidelines for participation

The thesis must be submitted for assessment by 31 January 2024 at the latest. It is recommended that the thesis be submitted by the author. When the work is submitted by someone else (e.g., a supervisor), a written consent from the author must be included. The work will be assessed by a panel comprised of 3 members from the societies’ boards.

Submissions should be sent electronically (preferably as links to online files) to mts.toimisto@gmail.com. For possible questions about the prize and how to enter, kindly contact the same address.

The submission must be accompanied by the following information:

  • the author’s personal and contact details (home address, e-mail and telephone number)
  • an indication of the institution from which the work originates; the work’s supervisor, grade, and date of official acceptance
  • an abstract (1 page)

The winner of the award will be announced at the National Symposium of Music Scholars in Joensuu in March. The travel (by train/bus) and, when necessary, accommodation (1 night) expenses of the awardee will be reimbursed. An opportunity to give a presentation based on the awarded work will also be included in the symposium programme.

The winner will be informed of the outcome by mid-March.